جزئیات قیمت محصولات کشاورزی در زمستان ۹۶ منتشر شد

0

سرویس کسب‌وکار –

متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ١٣٩۶ منتشر شد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصول نارنج با افزایش ۱۲۵ درصدی نسبت به زمستان ۹۵ است.

به گزارش تکاپونیوز، به نقل از مرکز آمار ایران؛ متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی مربوط به زمستان ۹۶ اعلام شد که بر اساس آن در بخش سبزیجات در سه‌ماهه چهارم سال گذشته، متوسط قیمت گوج‌ فرنگی ۶۶۵٠ و قیمت پیاز ٩٣۵٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲.۸ و ٣۵.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت اسفناج ۶٨۵٨ ریال بوده که معادل ٢.١ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر این اساس، متوسط قیمت بادمجان در دوره مورد بررسی ۶٧۶٣ ریال اعلام شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٧ درصد کاهش یافته است. در بخش غلات نیز، در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ١٨٠۵٧ ریال بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل یک درصد کاهش داشته است.

در بخش محصولات لیفی در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت پنبه ٢٩٨۵۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

در ادامه گزارش مرکز آمار ایران آماده است: در بخش محصولات جالیزی در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت خیار ٩٩٠١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۱۰.۵درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش محصولات علوفه‌ای در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت یونجه ۶۶٩٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین در بخش مرکبات در سه‌ماهه چهارم سال گذشته، متوسط قیمت پرتقال ١١۴٢۴ ریال اعلام شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۴.۹ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه متوسط قیمت نارنج ١٨٣۵٨ ریال بوده که معادل ١٢۵.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١۶۶۵۵۴ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١۴٢٠٨٢ ریال بود که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷.۸ و ١٣.٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴٢۴۴۴ ریال بوده که معادل ۱.۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٢١۵٧ ریال بوده که معادل ۶.١ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩۶، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٢۴٨٣۴٨۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱.۷ درصد افزایش و هزینه شخم زمین زراعی دیم ٩۶٧۶۵٢ ریال بوده که معادل ٩.٧ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ۶٧٨۵١۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۴.۶ درصد کاهش و هزینه دیسک زمین زراعی دیم ۴۴٢۶٩٠ ریال بوده که معادل ٢.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش حق الزحمه نیروی کار در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩۶، هزینه کارگر میوه‌چین مرد ۴۵۴۴٨۵ ریال و هزینه کارگر میوه‌چین زن ٣٨٠۵٧٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۱۵ درصد کاهش داشته است. همچنین، هزینه کارگر تنک‌کار مرد ۶١۶۵٧٨ ریال و هزینه کارگر تنک‌کار زن ٣۵٠۴٣٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵.٣ و ٣١.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

منبع: تکاپو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.